Ondersteuning van leerlingen

De intern begeleiders, Ineke Bunink en Sara Blanken bewaken de ondersteuning in de klas van alle leerlingen. De intern begeleider volgt iedere leerling van school door:

  • eigen observaties (geldt niet voor iedere leerling)
  • gesprekken over de leerling met de groepsleerkracht
  • het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in leerlingvolgsysteem Parnassys (o.a. van de Cito-toetsing)

De intern begeleider bekijkt, samen met de groepsleerkracht, of de leerling een adequate ontwikkeling doormaakt, zowel op leergebied als op sociaal en emotioneel gebied. De leerkracht maakt onder begeleiding van de intern begeleider groepsplannen voor rekenen en begrijpend lezen. Daarin staat beschreven welke kinderen er extra uitdaging, extra herhaling) of begeleiding nodig hebben.

Voor passende ondersteuning aan leerlingen is de samenwerking tussen ouders en school essentieel.

Hoe komt een hulpvraag voor een kind tot stand en hoe gaat school hiermee om?

  • De leerkracht en intern begeleider komen tot de conclusie dat een leerling meer nodig heeft dan extra uitdaging of extra herhaling in de groep. De leerkracht bekijkt samen met de ouders welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe externen eventueel ingeschakeld kunnen worden.
  • Ouders komen tot de conclusie dat hun kind meer nodig heeft. Zij kunnen een afspraak maken met de leerkracht en/of intern begeleider en gezamenlijk op zoek gaan welke hulp er binnen of buiten de school aanwezig is.
  • Indien ouders zelf hulp inschakelen en de ondersteuning van de school nodig hebben verloopt het contact met de externe hulpverlening via de intern begeleider.

Kinderen met een onderwijsarrangement

Het onderwijsarrangement is bedoeld voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Bijvoorbeeld voor een leerling met opvallend gedrag; een spraak-taalstoornis; een leerling die langdurig ziek of slechtziend is. De Admiraal staat positief tegenover het bevorderen van de integratie van kinderen met bovenstaande problematiek op een reguliere basisschool. Belangrijk voor het slagen op de reguliere basisschool van het betreffende kind is de open en constructieve communicatie en samenwerking met de ouders en ambulant begeleider(s) van het kind. De intern begeleider bewaakt dit proces.

Zorg Advies Team
Op school wordt er op diverse manieren leerlingenzorg geboden aan de kinderen. Deze zorg wordt in 1e instantie in de klas door de leerkracht zelf geboden. Daarnaast is er buiten de klas ook veel aanbod in zorg: logopedische screening, ouder kind adviseur, de LED klas (leer extra dingen) en remdial teaching. Een school heeft door het bieden van deze zorg, veel contact met externe instanties. Om de doorgaande lijn en coördinatie rondom zorg van een kind zo goed mogelijk te stroomlijnen, is er een aantal keer per schooljaar overleg met het zorg advies team. Dit is een multidisciplinair overleg. De participanten zijn: de GGD/schoolarts, de ouder en kindadviseur, de leerplichtambtenaar, de intern begeleiders en de directie van school. Tijdens een dergelijk overleg wordt de beste zorgroute voor een kind besproken.

Eindtoets groep 8
Onze laatste gemiddelden van de CITO eindtoets in groep 8:

 

School

Landelijk

   

2019

537,7

536,1

2021

538

535

2022

546,6

535,2

2023

537,6

535,3


Wilt u meer weten over onze prestaties en ondersteuning: Rapport van bevindingen Kwaliteitsonderzoek Basisschool Admiraal de Ruyter.
De school kenmerkt zich door een grote diversiteit. Dat betekent in de praktijk ook een grote diversiteit in niveau. Het lukt ieder jaar goed om de kinderen op een school te plaatsen die bij hen past en waar ze zich verder kunnen ontwikkelen op weg naar de toekomst.

Gesprek en rapportage
Per schooljaar wordt u een aantal keer uitgenodigd om de vorderingen en ontwikkeling van uw kind met de leerkracht te bespreken. In september wordt u en uw kind utigenodigd voor een startgesprek.

Overdrachtsrapport voor de nieuwe school
Wanneer een leerling om welke reden dan ook de school verlaat zal de intern begeleider in overleg met de betrokken leerkracht een overdrachtsrapport opstellen(met rapportgegevens, gegevens over eventuele extra hulp, toetsgegevens en een overzicht van de gebruikte methoden) ten behoeve van de ontvangende school en de ouders. Zo kunnen eventuele aansluitingsproblemen op de ‘nieuwe school’ beperkt blijven. Er is altijd contact tussen de nieuwe school en de intern begeleider of leerkracht.

Een klas overslaan en doubleren
Het komt soms voor dat een kind een klas voor de tweede keer doet of dat een kind een klas overslaat. Dit is een belangrijke keuze en de school doet in samenspraak met de ouders. Uiteindelijk is het schooladvies hierin bindend.

Schoolondersteuningsprofiel Admiraal de Ruyterschool

Klik voor het Schoolondersteuningsprofiel op onderstaande link. 

Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:               www.oudersteunpunt020.nl
Telefoon:              020-3306320
WhatsApp:           06-16004600
E-mail:                   info@oudersteunpunt020.nl