Admiraal de Ruyterschool groepen 1-3 en 4-8 

U vindt hier een beschrijving van ons onderwijs in de groepen 1-3 en een beschrijving van ons onderwijs in groepen 4-8.

Groepen 1, 2, 3: leren met en van elkaar

​Onderbouw

Op de Admiraal de Ruyterschool bestaat de onderbouw uit de groepen 1, 2 en 3. De school heeft er bewust voor gekozen deze kinderen niet te zien als schoolkinderen. Het kinderbrein is hier nog niet aan toe. De doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 is hierin heel belangrijk. Kinderen in de onderbouw ontwikkelen zich sprongsgewijs, middels beweging en door spel.

Thematisch werken

Wij voorzien in deze behoeften door thematisch te werken, met daarin veel ruimte voor concreet materiaal, bewegend leren en spel. Wij onderscheiden twee typen spel, te weten spelend leren (met vooraf gestelde doelen) en lerend spelen (vrij van regels en zonder vooraf gestelde doelen).

De hierboven genoemde behoeften bereiken wij door een optimale klasseninrichting (uitdagende leeromgeving met gebruik van hoeken), (ontwikkelings)materiaal en differentiatie. Bij differentiatie gaan wij uit van de zone van de naaste ontwikkeling en ruimte voor zelfontplooiing van het kind.

Langzamerhand als het kinderbrein zich verder ontwikkelt en de cortex zodanig is gerijpt dat er sprake is van een cognitief leren kunnen de kinderen zich inmiddels een behoorlijke tijd concentreren en kunnen steeds moeilijker en ingewikkelder taken aan. Je ziet ook hoe ze steeds complexere vraag stukken kunnen begrijpen. Een 6 jarige is onstuitbaar nieuwsgierig naar de wereld om hem heen.

In de onderbouw maken wij gebruik van methodes en methodieken, waarbij wij werken vanuit doelen/leerlijnen en gieten de lessen in een thematisch jasje met veel aandacht voor coöperatieve werkvormen. Door vanuit deze visie te werken willen wij betrokkenheid, autonomie, kennis van de wereld, sociale vaardigheden en bovenal plezier in leren vergroten. Iedere keer gekeken vanuit het kind en in samenspraak met de klas.

Hoe ziet een dag in de onderbouw eruit?

Kring: We beginnen de dag in de kring waar de kinderen samen met de ouders nog even een boekje kunnen lezen.

Taal: De ochtend staat in het teken van Taal. Verschillende soorten taalactiviteiten vinden dan plaats. Zoals begrijpend luisteren, voorkennis activeren rondom een thema, voorlezen, onderzoeksvragen beantwoorden of lessen met handpoppen behorende bij het fonemisch bewustzijn zoals Jaap de Rijmaap, Sil de Hak en plakkrokodil, Tuil de Luisteruil, Karin de Klapkangoeroe of Kay de Napraatpapegaai.

De kinderen van groep 3 krijgen leesles uit de methode Veilig leren lezen (de kim-versie). Tot januari leren de kinderen eerst alle letters, daarna leren ze ook moeilijkere klankcombinaties lezen en spellen. Dit doen we door veel te lezen, te werken met de software op de computer, te stempelen en door woorden te maken op de magnetische letterdoos.

Het zelfstandig werken en speelwerken: Bij het zelfstandig werken gaan de groepen werken aan een door de leerkracht voorbereide activiteit Na het werken gaan de kinderen kiezen en werken in de hoeken. De leerkracht begeleidt, observeert en speelt mee.

De ochtend eindigt met een gezamenlijke les in de kring. Dit kan zijn: Engels, muziek , begrijpend luisteren, woordenschat, kunstbeschouwing of Goed Gedaan (onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling).

Rekenen: Na de middagpauze starten we weer met de groepen in de kring en doen we een rekenactiviteit (gecijferd bewustzijn). We werken met handpoppen zodat de kinderen direct weten aan welk doel we werken (bijvoorbeeld Tom de Teltijger voor het tellen en Miep de Meetmuis voor het meten en wegen). Groep 1/2 krijgt daarna een rekenverwerking met concreet materiaal en groep 3 verwerkt de aangeboden instructie in het platte vlak in het werkboek (wij werken op school met de rekenmethode Wereld in Getallen). Hierna is er nog voldoende tijd om thematisch te werken in de hoeken waar taal en rekenactiviteiten ook zijn verwerkt.

Thematisch werken: de thema’s in de onderbouw zijn opgebouwd in de volgende stappen:

  • Oriënteren
  • Demonstreren
  • Verbreden
  • Verdiepen

Het thema start altijd met een pakkende opening om de kinderen direct bij het thema te betrekken en er is een afsluiting. Vaak zijn er ook themahoeken bij alle klassen waar gezamenlijk wordt gespeeld. Bijvoorbeeld bij thema Ziekenhuis, bij de ene groep is de huisarts, bij de andere groep de apotheek en ergens anders weer het ziekenhuis.

Wat weten we er al van? Aan het begin van het thema halen we voorkennis op om de richting van het thema te bepalen.

Wat willen we weten? De kinderen bedenken samen wat zij van het onderwerp willen weten en stellen vragen op. Binnen het thema gaan we kijken of we die vragen kunnen beantwoorden. Dit kan zijn door het lezen van boekjes, filmpjes te kijken of bijvoorbeeld de spreekbeurtkoffer.

Wat hebben we geleerd? Hier wordt terug gekeken naar de lesjes en de antwoorden op de onderzoeksvragen.

Groepen 4, 5, 6, 7 en 8: spelenderwijs, nieuwsgierig en ontdekkend leren

Groepen 4 t/m 8 zijn de jaren dat kinderen zich ontwikkelen van een schoolkind tot een bijna-puber. In ons onderwijs hechten we aan spelenderwijs, nieuwsgierig en ontdekkend leren binnen betekenisvolle thema's, om zo de algemene ontwikkeling en kennis van de wereld te vergroten. Met behulp van betekenisvol leren weet een leerling waarom hij iets leert en waarom het belangrijk is voor hem; nu of in de toekomst.

Wij sluiten met uitdagende methodes (o.a. Da Vinci) en inspirerend onderwijs aan bij de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Wij willen het plezier in leren bevorderen. Er wordt gewerkt met een dagkalender en een weektaak om het zelfstandig werken te bevorderen. Wij stimuleren dat kinderen een onderzoekende houding hebben t.a.v. hun eigen leerproces. En natuurlijk: we werken dagelijks aan de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen, schrijven.

DaVinci

Leren begint bij verwonderen. Daarom hanteren we de DaVinci-methode, een geïntegreerde zaakvakkenmethode. Onze leerkrachten hebben geleerd hoe kinderen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en zo tot bloei te komen. We werken bij DaVinci met 30 thema's en een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8. Wie ben ik? Hoe ziet de wereld eruit? En met wie ben ik hier? Met de doorlopende leerlijn leren kinderen snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere! Aardrijkskunde. Geschiedenis. Biologie. Wetenschap & techniek. Maatschappijleer. Natuurkunde. Scheikunde. Levensbeschouwing.

Cultuureducatie

In het kader van cultuureducatie en DaVinci bezoeken we jaarlijks musea en theaters, bijv. Nemo, Scheepvaartmuseum, Tropenmuseum, Verzetsmuseum, Concertgebouw, de Krakeling.

Verkeer

We gebruiken de methode 'Klaar… over!' Deze methode sluit dicht aan bij de leef- en ervaringswereld van een basisschoolkind. Groep 7 doet in april het schriftelijke verkeersexamen en in mei het praktische verkeersexamen (op de fiets).

Gymnastiek en muziek

Op onze school werken vakdocenten gymnastiek en muziek. Zij verzorgen in elke klas tweemaal per week een gymles en om de andere week een muziekles.

Automatiseren

Automatiseren heet ook wel inoefenen. Bij automatiseren oefent een kind om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang nadenken. Een voorbeeld hiervan zijn de tafels van vermenigvuldiging. Of het toepassen van een rekenstrategie, zoals onder elkaar optellen. Het automatiseringsproces verloopt geleidelijk. In eerste instantie zal een leerling een som bewust aanpakken en stap voor stap nadenken. Daarna maakt hij de som steeds sneller en gaat het steeds meer automatisch. De laatste stap is het integreren van het geleerde in andere vaardigheden.

Andere rekenvaardigheden

De leerlingen leren structuur en samenhang van aan­tallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, pro­centen en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. En ze leren meten en leren te rekenen met een­heden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, op­pervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Taal

Onze leerlingen kunnen aan het einde van de basisschool vloeiend en vlot lezen, de leestekens hanteren, goed spellen en ontleden (taalkundig en rekenkundig).

Begrijpend lezen

Naast het goed leren technisch lezen, een uitgebreide woordenschat, kennis van het onderwerp en strategieën aanleren is plezier in lezen is een belangrijke voorwaarde om een tekst goed te willen/kunnen begrijpen. We gebruiken o.a. teksten vanuit de actualiteit en teksten die aansluiten bij de Davinci-thema's.

LED-klas

Vanaf groep 4 is er een aanbod voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. LED is de afkorting van Leer Extra Dingen. In de LED-klas behandelen we één dagdeel per week onderwerpen die in de dagelijkse lessen niet aan de orde komen. 

Schoolkamp en schoolreisje

Groep 8 gaat op schoolkamp. Voor alle andere groepen wordt er elk jaar een schoolreisje georganiseerd.

Voortgezet Onderwijs

Het belangrijkste uitgangspunt is dat elk kind uitstroomt op het juiste niveau. Aan het eind van groep 6 krijgt u tijdens een persoonlijk gesprek in bijzijn van uw kind een indicatie. Na de entreetoets van groep 7 volgt het voorlopig advies. In groep 8 volgen we de kernprocedure van Amsterdam:

  • januari - informatieavond voor de ouders van groep 8
  • februari - definitief advies
  • april - eindtoets
  • mei - we vergelijken het definitief advies met de resultaten van de eindtoets