Over de medezeggenschapsraad

Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vier ouders en vier leerkrachten. De directie is adviserend lid. De raad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en adviseert het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden. De vergaderingen vinden afwisselend in de middag en avond plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.

Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie. Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de schoolgids of verandering van schooltijden.

Jaarverslag MR 2018-2019

Jaarverslag MR 2019-2020

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
In deze gmr hebben de leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting.
Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting. Zij adviseert bijvoorbeeld over ICT, arbobeleid of tussenschoolse opvang.

Leden van de MR

Personeelsgeleding:
Bart Joosse
Ineke Bunink
Samantha Sanz
Arjan Schulte

Oudergeleding:
Zohra Fouaer
Merel Baracs
Michela Guerini
Ibrahim Wijbenga

Contact: b.joosse@askoscholen.nl of admiraalderuyter.mr@askoscholen.nl