Vertrouwenspersonen

Als ouder (of leerling) kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactpersonen op school. Deze interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de contactpersoon u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De contactpersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.  

Contactpersonen op de Admiraal de Ruyterschool:

Ineke Bunink: i.bunink@askoscholen.nl

Brenda van Oostveen: b.van.oostveen@askoscholen.nl 

 

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, vindt u hier.

De klachtenroute in schema: 

Website klachtenregeling

Preventie en BHV

Op school is een preventiemedewerker en veel leerkrachten en overblijfkrachten zijn opgeleid tot BHV’er (bedrijfshulpverlener). Zij verlenen eerste hulp bij kleine en grotere ongelukken en blessures. Elk jaar wordt er door de BHV-ers een ontruimingsoefening gedaan. De brandmeld-installatie wordt maandelijks door de preventiemedewerker getest.

Verwerking leerlingengegevens en privacy

De ASKO heeft een reglement opgesteld ter bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Meer informatie en het volledige reglement vindt u op de website van ASKO scholen

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.